Til innholdet

Temperaturövervakning - Vad?

 

Vad är temperaturövervakning?

Temperaturövervakningens huvudsakliga syfte är att säkerställa att transporter med temperaturkänsligt gods uppfyller svensk lagstiftning  som säger att "alla utrymmen för transport av livsmedel definieras som livsmedelsanläggningar. Dessa skall uppfylla de krav som ställs i förordning (EG) nr 37/2005, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004".

 

Vad säger Svensk Dagligvaruhandel?

Varje verksamhet ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som säkerställer att använd utrustning uppfyller de krav som ställs för att få bedriva livsmedelsgodkänd/livsmedelsregistrerad verksamhet och att utrustningen är fullt funktionell.
Detta krav gäller oavsett i vilken del av distributionskedjan utrustningen används.

 

Mätutrustning för kontroll av lufttemperatur 

Kraven på̊ instrument (både mätare och givare) som används vid mätning och registrering av produkttemperaturen för djupfrysta livsmedel är reglerade
för offentlig kontroll enligt EG direktiv 92/2 EEG och LIVSFS 2006:12. I denna branschriktlinje rekommenderas att samma krav gäller vid alla typer av kontroller av produkttemperatur. På motsvarande sätt är kraven på̊ instrument som används vid mätning och registrering av lufttemperatur i utrymmen för lagring och transport av kylda och frysta livsmedel reglerade enligt EG förordningen 37/2005. I tabell 5 finns kraven för respektive mätutrustning specificerade. För kylda livsmedel finns ingen laghänvisning, men branschriktlinjen ställer samma krav för kylda livsmedel.

Det är lämpligt att förse fast installerad mätutrustning med larm för övervakning av avvikelser från inställd lufttemperatur. Om larmfunktion finns, skall också̊ instruktioner avseende åtgärder vid larm finnas.

 

Ansvar för kontroll och dokumentation

Varje gång produkten övergår från ett led till ett annat i logistikkedjan ska mottagaren utföra kontroll av produkttemperaturen. Kontrollen utförs genom att man mäter temperaturen med en termometer. Transportören ansvarar alltid för kontroll av lufttemperaturen i fordonets lastutrymme. Respektive part ansvarar för dokumentation av sin del.

Steg i distributionsflödet

Ansvar för kontroll av att produkttemperaturen överensstämmer med gällande lagstiftning och avtalsvillkor

Ansvar för kontroll av att lufttemperaturen överenstämmer med gällande avtalsvillkor 

Uppställning på̊ utlastningsyta

Avsändande varuhanterare

Avsändande varuhanterare

Lastning av fordon

Chaufför

Chaufför

Lastning av fordon, container eller trailer som skall köras av annan (t.ex. tåg eller båttransport)

Avsändande varuhanterare

Vid lastning, avsändande varuhanterare
Under transport chaufför/transportör

Transport med plomberad container eller trailer

Avsändande varuhanterare

Vid lastning, avsändande varuhanterare
Under transport chaufför/transportör

Transport med fordon som lastats av annan än chauffören som kör

Avsändande varuhanterare/chaufför

Vid lastning, avsändande varuhanterare
Under transport chaufför/transportör

Lossning

Mottagande varuhanterare

Chaufför alt. mottagande varuhanterare

 

Lufttemperaturkrav under transport

Lufttemperaturen under transport måste alltid vara så låg att kvalitet och livsmedelssäkerheten inte riskeras. För frysta och kylda livsmedel innebär detta att vald lufttemperatur skall säkerställa att produkttemperaturen inte hamnar utanför lagstadgade regler samt att produkttemperaturkraven specificerade på̊ produkten efterlevs. Detta skall kunna styrkas t.ex. genom dokumenterade analyser och bedömningar som är utförda av personer med relevant kompetens, s.k. HACCP riskanalys. Tillåts en lufttemperaturhöjning som påverkar produkttemperaturen måste hänsyn tas till detta vid hållbarhetsmärkningen av produkterna.

Vegetabilier delas ofta in i två̊ grupper, de som kräver låg temperatur
(kalla vegetabilier) och de som kan hanteras vid högre temperatur (varma vegetabilier) under kortare tids samlagring och samlastning under transport. Uppdelningen relateras till produkternas temperaturkänslighet, se bilaga 1. Notera att vegetabilier är mycket känsliga för temperaturvariationer och drag, vilket har en betydande påverkan på̊ produktkvaliteten.

 

Samlastning under transport 

Samlastning kräver en lufttemperatur som säkerställer att produkttemperaturen hos de olika produkter som samlastas ligger inom lagstadgade krav och att hänsyn tas till producenternas produkttemperaturkrav för produkter vars temperatur ej är reglerade i lag samt att produktkvaliteten inte försämras.

För frysta produkter gäller föreskrivet krav om -18°C eller lägre i alla delar av varan under distribution, lagring, hantering och transport. Kortvarig temperaturhöjning till högst -15°C kan godtas vid transport och lokal distribution. Detta gäller dock inte glass och glassvaror där -18°C gäller även i dessa situationer.

För livsmedel av animaliskt ursprung gäller särskilda temperaturkrav. Produkttemperaturen måste hållas under all lagring och transport, fram till detaljhandelsledet, restaurang/storhushåll och e-handelskonsument.

 

Kontroll av produkttemperatur vid lossning 

Vid lossning skall kylaggregatet alltid vara avstängt när skåpdörrarna öppnas (annars innebär det att uteluften fyller skåpet). Kontroll av produkttemperatur skall ingå som en instruktion i företagets egenkontrollprogram.

Den första temperaturkontrollen av sändningen skall utföras omedelbart i anslutning till lossningen för att ge en snabb indikation. Fortsatta mätningar skall ske i lastutrymmet eller direkt på mottagarens kaj. Antalet mätningar bestäms av mottagande varuhanterare. 

Rutinmässig kontroll av produkttemperaturen skall i första hand utföras som orienterande icke förstörande mätning. Om mätvärdet ifrågasätts skall en ny mätning med ytterligare ett instrument av samma typ utföras. Vid olika mätresultat gäller medelvärdet av gjorda mätningar med samma termometrar.

Vid avvikelser från lagstadgade eller överenskomna produkttemperaturer eller när det finns olika uppfattningar om mätresultaten samt om mätningarna kan komma att utgöra underlag för retursändning och/eller reklamation skall en förstörande mätning (dvs. mätning inuti produkten) alltid utföras. 

Eftersom inget finns reglerat via ansvarsbestämmelser vid avvikelser i överlämnandet till E-handelskonsument så rekommenderas att respektive varuägare reglerar det via interna reklamationsrutiner. Däremot ska alltid temperatur säkerställas vid överlämnade till e-handelskonsument av den part som utför transporten eller är varuägaren. Definition av ansvarsfrågan vid själva överlämnandet och reklamationsrutiner specificeras i avtal mellan varuägare och transportör.

 

Rutiner vid temperaturavvikelse och reklamation 

Med temperaturavvikelse menas att produkttemperaturen är högre eller lägre än för den specifika produkten lagstiftade, rekommenderade eller överenskomna. Toleransen vid temperaturmätningen är densamma som mätutrustningens noggrannhet dvs. ±0,5°C.

Vid återsändning och eventuell reklamation av en produkt p.g.a. fel produkttemperatur är det ett lagkrav för djupfrysta livsmedel att kunna följa produktens hantering och temperaturhistoria bakåt i kedjan. Detta innebär att all dokumentation över luft- och produkttemperaturer skall finnas tillgängliga. Samma princip tillämpas för kylda livsmedel.

 

Ansvar och agerande vid fastställd temperaturavvikelse 

Tabellen nedan beskriver ansvar och agerande vid fastställd temperaturavvikelse kopplat till lastning och lossning samt lossning vid obemannad mottagning. Om inget annat avtalats mellan parterna och hänvisning i avtal finns till dessa branschriktlinjer gäller matrisen. Det bör beskrivas i avtal mellan parterna hur eventuella temperaturavvikelser hanteras och åtgärdas samt vem som ansvarar för åtgärder. Berörda parter har alltid ansvaret att rädda varor om det finns en möjlighet.

Det bör regleras i avtal mellan uppdragsgivare och utförare hur temperaturavvikelser på̊ varor som överlämnas på̊ obemannad butik/restaurang/ storhushåll samt när e-handelskonsument inte kan närvara ska hanteras och vem som ansvarar för åtgärder. 

Tempetraturavvikelse faställd vid kontroll innan lastning

Aktivitet 

Ansvarig för utförandet av aktivitet

Fastställa avvikelsens omfattning.

Genomföra tillräckligt många mätningar på hela sändningen för att kunna bedöma omfattning.

Chaufför & avsändande varuhanterare

Dokumentation avvikelsens omfattning.

Avsändande varuhanterare godkänner avvikelse och dess omfattning.
Uppmätta tempereraturer och antal skadade lastbärare dokumenteras på fraktsedeln och signeras.

Chaufför & avsändande varuhanterare

Beslut om lastning.

Kontakta uppdragsgivare/åkeri för beslut/åtgärd.

Chaufför

Beslut om eventuell lastning om uppdragsgivare/åkeri inte är tillgängliga.

Riskbedömning görs och beslut om eventuell lastning tas utifrån resultat av temperaturkontroller. Varuägare informeras om beslut.

Chaufför

 

Branschriktlinje rätt temperatur under lagring och transport för kylda och frysta livsmedel

Förvaltas och utvecklas av rådet för kyl – och fryskedjan svensk dagligvaruhandel version 2.1 2021