Til innholdet

Temperaturkontroll

GSGroup tillhandahåller lösningar för temperaturövervakning till transportindustrin. Dessa lösningar har tagits fram i samarbete med marknadens ledande aktörer och möter behoven hos både små och stora transportörer.

Vår teknik är väl beprövad och fungerar oavsett vilken maskin- eller utrustningsleverantör du har valt. Vi levererar både portabla och fast monterade system, så att du enkelt kan övervaka och dokumentera temperaturen på gods under hela transportcykeln.

alt

Varför är det viktigt att ha temperaturkontroll?

För att säkerställa att känsligt gods inte skadas. 

När man transporterar temperaturkänsligt gods så som livsmedel, medicin, djur eller kemikalier finns det ofta rekommendationer och ibland lagar som fastställer inom vilket intervall temperaturen får befinna sig.

För att vara säker på att man följer branschens riktlinjer och de lagar som finns behöver man kunna fastställa temperaturen under transport. 

Många fordon som är tänkta för denna typ av transport har redan en inbyggd temperaturmätare, men för att kunna vara säker på att det inte finns stora temperaturavvikelse i lastutrymmet rekommenderas tre mätare, en vid kylaggregat utblås och en vid returintag samt i takhöjd någon meter från bakdörren.

GSGroups temperaturkontroll säkerställer rätt temperatur på lasten under hela transportkedjan.

Vår temperaturmätare ger dig omedelbart en varning vid temperaturavvikelse, du får också hela din temperaturhistorik dokumenterad, både för din och slutkunds säkerhet. Med trådlösa sensorer möjliggörs en flexibel installation, som säkerställer temperaturen av hela lasten, vilket hjälper transportörer att uppfylla industrikraven.

 

Vanliga frågor om temperaturkontroll

Temperaturövervakningens huvudsakliga syfte är att säkerställa att transporter med temperaturkänsligt gods uppfyller svensk lagstiftning  som säger att "alla utrymmen för transport av livsmedel definieras som livsmedelsanläggningar. Dessa skall uppfylla de krav som ställs i förordning (EG) nr 37/2005, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004".

Kraven på̊ instrument (både mätare och givare) som används vid mätning och registrering av produkttemperaturen för djupfrysta livsmedel är reglerade
för offentlig kontroll enligt EG direktiv 92/2 EEG och LIVSFS 2006:12. I denna branschriktlinje rekommenderas att samma krav gäller vid alla typer av kontroller av produkttemperatur. På motsvarande sätt är kraven på̊ instrument som används vid mätning och registrering av lufttemperatur i utrymmen för lagring och transport av kylda och frysta livsmedel reglerade enligt EG förordningen 37/2005. I tabell 5 finns kraven för respektive mätutrustning specificerade. För kylda livsmedel finns ingen laghänvisning, men branschriktlinjen ställer samma krav för kylda livsmedel.

Det är lämpligt att förse fast installerad mätutrustning med larm för övervakning av avvikelser från inställd lufttemperatur. Om larmfunktion finns, skall också̊ instruktioner avseende åtgärder vid larm finnas.

Med trådlös temperaturövervakning från GSGroup har du alltid full kontroll på temperaturen. Tack vare att våra temperaturmätare är trådlösa kan du mäta temperaturen på flera platser i lasten.

Detta för att vi vet att temperaturen kan skilja sig märkbart beroende på var i lastutrymmet man mäter. Varje temperatursensor känner av temperaturen i realtid och du kan när som helst se temperaturen i din app eller dator. För att säkra temperaturen under hela färden sätts gränsvärden för temperaturen i varje sensor, skulle gränsvärdet över- eller underskridas varnas föraren genast via en app. Detta gör det möjligt för föraren att undersöka varför temperaturen avvikit så snabbt som möjligt.

"Temperaturlösningen har höjt kvaliteten i alla led. Läkemedelsindustrin ställer höga krav och alla förstår allvaret i att dessa följs, genom hela transportkedjan."

"För oss är det viktigt att kunna visa för slutkund att våra transporter håller en jämn temperatur under hela färden. Därför har vi i mer än tio år använt oss av GSGroups temperaturövervakning."

"Den största fördelen för oss är att vi nu på ett mycket enkelt sätt får upp de uppgifter vi behöver för att säkerställa kvaliteten under transport. Det är oerhört viktigt både för oss och för våra kunder, och GSGroup har gjort det här jobbet betydligt enklare för oss.”

Intresserad?